Kredyty frankowe

01

Działamy i prowadzimy sprawy „frankowe” wyłącznie na terenie apelacji warszawskiej. Dzięki temu lepiej znamy realia procesowe i specyfikę niektórych wydziałów w tutejszych sądach. Jeśli Twój bank ma siedzibę na terenie aglomeracji warszawskiej lub mieszkasz na terenie aglomeracji warszawskiej, przejdź dalej.

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami

Darmowa konsultacja w sprawie Twojego kredytu frankowego

Kredyty frankowe – zarys zagadnienia prawnego

02

Problem z legalnością umów o kredyt „frankowy” wynika zasadniczo z dwóch przyczyn:

  1. Skonstruowania umowy z użyciem asymetrii kursowej (co może znajdować uzasadnienie ekonomiczne i finansowe, ale prawne już niekoniecznie);
  2. Użycia mechanizmu indeksacji z powołaniem się na miernik nieobiektywny i nieweryfikowalny
0%
zaangażowania
0%
transparentnych zasad
0%
indywidualne podejście do klienta

Asymetria kursowa

03

Asymetria kursowa wynika stąd, że dla wypłaty kredytu Bank bierze pod uwagę cenę kupna, dla spłaty rat zaś – cenę sprzedaży zagranicznej waluty. Naszym zdaniem stanowi to dodatkowe, ukryte i niezasadne wynagrodzenie Banku. Najlepiej to widać na przykładzie. Jeśli wziąłeś 800 000 zł kredytu, indeksowanego do CHF, a kurs średni wynosił 2 zł, to bank przeliczył Twoje zobowiązanie po kursie kupna (czyli niższym niż średni, np. 1,95) i wypłacił Ci 800 000 zł, stanowiące równowartość ok. 410 256 CHF (800 000:1,95). Gdybyś chciał spłacić kredyt od razu (tego samego dnia), to Bank żądałby równowartości tych 410 256 CHF, ale przeliczanych już po kursie sprzedaży CHF (czyli wyższym niż średni, np. 2,05). Oznacza to, że do spłaty kredytu (bez odsetek, bez prowizji i innych opłat, tylko do spłaty samego kapitału) potrzeba już 841 025 zł (410 256 CHF x 2,05). Na naszym przykładzie, w chwili podpisania umowy Bank zarobił więc ponad 40 tys. zł (!). Niezła dniówka, nieprawdaż?

Mechanizm indeksacji

04

Banki wiedzą już, że popełniły błąd formułując umowę z powołaniem się na swoje własne tabele kursowe. Najlepiej to widać, jeśli przyjrzymy się nowszym umowom, w których zawarto już szczegółowe algorytmy, które służą obliczeniu wysokości kursu. Mechanizm indeksacji jest wadliwy sam w sobie. Potwierdziły to sądy w wielu wyrokach, a konsekwentnie na takim stanowisku już od lat stoi Rzecznik Finansowy (d. rzecznik praw konsumenta).

Zobacz raport Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/pdf/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf

Tym miernikiem nieobiektywnym była zazwyczaj (najczęściej w praktyce gospodarczej) indeksacja do podawanego przez Bank kursu CHF. Jednak kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązanie w innej walucie (USD, EUR, JPY), mogą znajdować się w takiej samej sytuacji prawnej. Kancelaria posiada doświadczenie i prowadzi sprawy również dla kredytów w tych walutach.

Powyższy zarys zagadnienia pokazuje istotę wadliwości umów „frankowych”, jednak z prawnego punktu widzenia, stanowi wierzchołek ogromnej góry lodowej. Inne ważne zagadnienia, to badanie przesłanek stwierdzenia abuzywności (nieuczciwości) zapisów umownych w ramach kontroli incydentalnej (w tym ciągle trwający spór prawny co do tego, czy zapisy indeksacyjne stanowią główne świadczenia stron, czy też nie), badanie interesu konsumenta przez pryzmat skutków stwierdzenia abuzywności i pominięcia zapisów nieuczciwych, wykładnia przesłanek abuzywności przez pryzmat orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie

Orzecznictwo

05

1

Komunikat prasowy nr 129/19 dotyczący  wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-260/18 z dnia  3 października 2019 r.

2

Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ws. wyroku Trybunału Sprawiedliwości  w sprawie C-260/18 z dnia  3 października 2019 r.  https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15815

3

Komunikat Rzecznika Finansowego o skutkach wyroku rybunału Sprawiedliwości  w sprawie C-260/18 z dnia  3 października 2019 r.

5

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie III CSK 159/17

Zasady współpracy

06

Aby skontaktować się z nami i skonsultować swoją sytuację, należy zadzwonić pod numer telefonu 795 905 365 albo wypełnić formularz kontaktowy. Przesłane poprzez formularz dokumenty powinny być zanonimizowane (zamazane dane osobowe: nazwisko, pesel, adres, numer umowy, numer dowodu osobistego, etc.). Dokumenty (kserokopie) można również, po wcześniejszym umówieniu, dostarczyć osobiście (sposób preferowany) na adres Kancelarii: ul. Paryska 30 lok. 1, który znajduje się na Saskiej Kępie w Warszawie (siedziba partnera procesowego).

Po rozmowie i analizie sytuacji życiowej (czy kredyt jest spłacany, spłacony, nadpłacony, wypowiedziany, etc.) i prawnej (czy umowa spełnia wewnętrzne wymogi Kancelarii), kredytobiorców, Kancelaria może zaproponować podpisanie umowy na prowadzenie sprawy przeciwko Bankowi, albo wyjaśnić, dlaczego nie podejmuje się zadania. Wynika to stąd, że mamy doświadczenie dla sytuacji życiowych konsumentów umów, które spełniają nasze wewnętrzne kryteria, minimalizując ryzyko porażki. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn do podpisania umowy nie dojdzie – wszystkie kserokopie (skany) dokumentów są niszczone; kancelaria ich nie przechowuje i nie przetwarza, dbając o Państwa bezpieczeństwo.

Cel działań podejmowanych przez Kancelarię

07

Celem naszych starań jest poprawienie sytuacji życiowej kredytobiorcy poprzez uzyskanie korzyści w wyniku zmniejszenia zadłużenia podawanego przez Bank

Wbrew powszechnym opiniom, nie zawsze stwierdzenie nieważności umowy, to dobre rozwiązanie. Co więcej, znana nam jest sytuacja, w której doszło do paradoksu, polegającego na tym, że stwierdzenie nieważności takiej umowy, w praktyce, wprost oznacza licytację nieruchomości klienta (pozwanego) i jego bankructwo (!). W tej sprawie walczymy już kilka lat i stanowczo twierdzimy, że skutek pominięcia nieuczciwych klauzul zależy od sytuacji, wyboru i woli konsumenta, a nie wyliczeń i sugestii biegłego sądowego, czy poglądu prawnego Sądu.

Cel ten możemy osiągnąć jedynie wspólnie, dlatego największy nacisk kładziemy na komunikację z Klientem, cierpliwość (proces sądowy polega na czekaniu) i profesjonalizm. Nie działamy szybko i spontanicznie; robimy wszystko, by działać skutecznie.

Ile to kosztuje?

08

W przypadku porażki, minimalne koszty postępowania przedsądowego oraz sądowego w I instancji mogą stanowić:

– opłata od pozwu (1000 zł)

– koszty zastępstwa procesowego, zależne od wartości roszczeń kredytobiorcy; stawki dla adwokatów i radców prawnych są takie same; przykładowo stawki dla pełnomocnika będącego adwokatem ujęte są w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.0.1800 ze zm.) i najczęściej w tego typu sprawach wynoszą:

– dla żądania w przedziale: 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł

– dla żądania w przedziale: powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł

– 17 zł – podatek od pełnomocnictwa (opłata za każdy dokument)

– koszty wynagrodzenia biegłego (zazwyczaj kilka tysięcy złotych, jeśli zostanie przez Sąd powołany)

– wynagrodzenie Kancelarii (do uzgodnienia).

Powyższa ilustracja nie jest wyczerpująca. Mogą pojawić się jeszcze inne, wpadkowe koszty, np. opłata od zażalenia, zwrot kosztu dojazdu świadka, etc.

O nas

09

Skorzystaj z darmowej analizy umowy